Ochrana súkromia

KONTAKT – prevádzkovateľ internetovej stránky www.fstt.sk

FSTT s.r.o. 
Podzáhradná 98 
821 06  Bratislava

OR Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sro,  vložka čislo: 110158/B
IČO: 36362085
DIČ: 2022189103
IČ DPH: SK2022189103

KONTAKTNÁ OSOBA :
PhDr. Jaroslava Staníková
+421 905 950 156
stanikova@fstt.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spoločnosť FSTT, s.r.o.  spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu:

 • Fyzická osoba: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa
 • Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, pracovná pozícia kontaktnej osoby

Osobné údaje spracováva firma FSTT, s.r.o.  za účelom

 • registrácie zákazníkov,
 • registrácie dopravných spoločností,
 • zasielanie cenových ponúk a mailových ponúk produktov a služieb FSTT s.r.o.,
 • fakturácie dodávaného tovaru,
 • fakturácie dodávaných služieb,
 • dodávka a dovoz tovaru a služieb.

Vaše údaje uchovávame bezpečne a informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám, t.j. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou tých, s ktorými je spolupráca nevyhnutná, pre účely:

 • spracovávania právnej agendy FSTT s.r.o.,
 • spravovania informačného systému FSTT s.r.o. a webovej stránky www.fstt.sk v rozsahu:
  Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu,  identifikačné a autentizačné údaje, záznamy o činnostiach osoby (logy) na úrovni aplikácií, domény, sieťovej, komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry, cookies .
  Právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, číslo bankového účtu,  identifikačné a autentizačné údaje, záznamy o činnostiach osoby (logy) na úrovni aplikácií, domény, sieťovej, komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry, cookies.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 • Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických  ponúk produktov a služieb prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 • Právo na prístup - Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na nápravu - Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na vymazanie - Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovania - Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo  namietať - Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.   
 • Právo odvolať súhlas - Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť - Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 2 45 6447 85, poslaním e-mailu na adresu: fstt@fstt.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   

Osobné údaje firma FSTT, s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,  zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.

Autorské právo:

Grafická úprava tejto webovej stránky, ako aj jednotlivé príspevky sú chránené autorskými právami. Stránky nie je možné rozmnožovať, meniť alebo používať pre iné účely bez súhlasu prevádzkovateľa.

Súbory Cookies a spravovanie internetovej stránky:

Web stránka www.fstt.sk používa služby Google Analytics na účely získavania údajov o návštevnosti web stránky. IP adresa je anonymizovaná (posledné 3-číslie IP adresy nie je ostupné). Tieto údaje su fyzicky umiestnené na serveroch spoločnosti Google. Prevádzkovateľ web stránky k ním pristupuje iba vo forme prehliadania. Získavajú sa rôzne údaje, napr. z akej krajiny sa užívateľ pripojil, z akej web stránky prišiel, ako dlho sa zdržal na stránke atď… Web stránka www.fstt.sk používa služby Google Search Console.
Web stránka www.fstt.sk používa COOKIES, čo je možné zablokovať v nastaveniach prehliadača, ale bez  použitia COOKIES nevieme garantovať správnu funkčnosť webovej stránky www.fstt.sk.

Naše zásady

So zákazníkom jednáme vždy pravdivo, nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť. Hneď od začiatku vždy bolo, je a bude hlavným krédom FSTT SERIÓZNOSŤ a RÝCHLOSŤ

Kvalita

Plne si uvedomujeme, že spokojnosť našich zákazníkov dosahujeme prostredníctvom služieb, ktoré poskytujeme. O kvalite našich služieb rozhoduje vždy zákazník !

Viac informácií

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť zákazníkov je prvoradým cieľom a úlohou všetkých pracovníkov  FSTT. O kvalite našich produktov rozhoduje vždy zákazník a jeho dôvera v našu spoločnosť